• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

Üldkoosolek/Volikogu

Raha Hoiu-Laenuühistu volikogu uued liikmed valiti üldkoosoleku otsusega 06.05.2022. Volikogu koosneb 23-st ühistu liikmest.

Tulundusühistuseadus § 38. Üldkoosolek
(1) Ühistu liikmed teostavad oma õigusi ühistus üldkoosolekul.
(2) Üldkoosolek on ühistu kõrgeim organ.

Tulundusühistuseadus § 54. Volinike koosolek
(1) Kui ühistul on üle 200 liikme, võib põhikirjaga ette näha, et üldkoosoleku pädevus antakse täielikult või osaliselt üle volinike koosolekule. Ühistul peab olema vähemalt 20 volinikku.
(2) Volinike koosoleku kokkukutsumise kord, korraldus ning volinike valimise kord määratakse põhikirjaga. Ühe voliniku võib valida mitte enam kui 50 liikme kohta.
(3) Volinikuks võib valida ühistu liikme.
(4) Kui põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti, on igal volinikul üks hääl.
(5) Muus osas kohaldatakse volinike koosolekule üldkoosoleku sätteid.

Hoiu-laenuühistu seadus § 32. Hoiu-laenuühistu üldkoosoleku pädevus:
(1) Lisaks tulundusühistuseaduses sätestatule kuulub hoiu-laenuühistu üldkoosoleku pädevusse:
1) majandusaasta eelarve kinnitamine;
2) liikmetele laenu andmise korra kehtestamine, sealhulgas ühele liikmele antava laenusumma piirmäära kehtestamine lähtuvalt seadusest;
3) audiitori nimetamine, tema tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
4) laenukomitee liikmete valimine ja tagasikutsumine enne volituste tähtaja lõppemist;
5) muude seaduse või põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
6) kooskõlas § 19 lõikes 1 sätestatuga ühistust väljaastunud või ühistust väljaarvatud liikmega lepingu lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamine.

Tulundusühistuseadus § 39. Üldkoosoleku pädevus:
1) põhikirja muutmine;
2) kui ühistul on nõukogu – nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
3) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi või kahjumi jaotamine;
4) ühistu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
5) revidendi või audiitori valimine ja tagasikutsumine;
6) juhatuse või nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühistu esindaja määramine;
7) seaduse või põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud muude küsimuste otsustamine.


Nõukogu

Nõukogu esimees Taavi Toos
Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Nõukogu liige Heino Ligi
Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Nõukogu liige Eduard East
Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Tulundusühistuseadus § 64. Nõukogu:
(1) Ühistul peab olema nõukogu, kui ühistul on üle 200 liikme või kui osakapital on üle 25 000 euro või kui see on ette nähtud põhikirjaga.
(2) Nõukogu pädevusele ja tegevusele kohaldatakse vastavalt äriseadustikus aktsiaseltsi nõukogu kohta sätestatut, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

Äriseadustik § 318. Nõukogu liikmed:
(1) Nõukogul on kolm liiget, kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu.

Äriseadustik § 320. Nõukogu esimees:
Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.


Juhatus

Juhatuse esimees Alar East
Valitud nõukogu otsusega.

Juhatuse liige Aira Praakle
Valitud nõukogu otsusega.

Juhatuse liige Mark Kantšukov
Valitud nõukogu otsusega.

Hoiu-laenuühistu seadus § 34. Hoiu-laenuühistu juhatus:
(1) Juhatuses on kolm liiget, kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu.

Tulundusühistuseadus § 56. Juhatuse esimees:
(1) Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

Äriregistri väljavõtet vaata SIIT!


Revisjonikomisjon

Marika Rindemaa
Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Merle Unger
Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Sergei Ivanov
Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Hoiu-laenuühistu seadus § 37. Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjon:
(1) Hoiu-laenuühistul on kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat liikmete arvu.
(2) Revisjonikomisjoni liikmel peab olema majandusalane või juriidiline haridus või vähemalt kolmeaastane töökogemus raamatupidamise või rahanduse või äriühingu majandustegevuse revideerimisega seotud ametikohal.


Sõltumatu vandeaudiitor

Finance Audit Estonia OÜ (registrikood 16490087 ja tegevusloa nr. 300) vandeaudiitor Jelena Mäting audiitori tunnistus nr 584.

Valitud üldkoosoleku/volikogu otsusega.

Hoiu-laenuühistu seadus § 41. Hoiu-laenuühistu audiitor:
(1) Hoiu-laenuühistul peab olema audiitor;
(2) Hoiu-laenuühistu auditeerimise käigus peab audiitor kontrollima käesoleva seaduse §-des 27 ja 28 sätestatud nõuete täitmist ning esitama hoiu-laenuühistule aruande, milles avaldab arvamust nende nõuete järgimise kohta.

Avaliku sektori vandeaudiitor: https://www.audiitorkogu.ee/est/audiitorid/audiitor/277