• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

Seadusjärgsed nõuded
Raha Hoiu-Laenuühistu tegutseb tegevusloa FFA000012 alusel.

Raha Hoiu-Laenuühistu on usaldusväärne ja turvaline, sest Raha HLÜ vastavalt Hoiu-Laenuühistu seadusele § 24, § 27, § 28 peab oma tegevuses järgima kõiki alljärgnevaid nõudeid:
Hoiu-Laenuühistul on audiitorkontroll kohustuslik;
Hoiu-Laenuühistu peab paigutama vähemalt 5 protsenti oma liikmete hoiuste summast nõudmiseni hoiusena Eesti või teise lepinguriigi krediidiasutusse;
Hoiu-laenuühistu kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital, mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat määra;
Reservkapital moodustatakse ja seda täiendatakse liikmete sisseastumismaksudest, kasumieraldistest ja reservkapitali intressidest;
Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 20 protsenti puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, peatatakse reservkapitali suurendamine kasumieraldiste ja intresside arvel;
Hoiu-Laenuühistu võib omandada ainult oma peamiseks ja püsivaks tegevuseks vajalikke kinnisasju;
Hoiu-Laenuühistul on keelatud osaleda osanikuna täisühingus või täisosanikuna usaldusühingus;
Hoiu-Laenuühistu investeeringud põhivarasse, sealhulgas finantspõhivarasse ei tohi kokku olla suuremad Hoiu-Laenuühistu omakapitalist;
Hoiu-Laenuühistu bilansiliste nõuete summa klientide vastu ja bilansiväliste kohustuste summa kokku ei või ületada kümnekordset omakapitali summat;
Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatut ei kohaldata, kui Hoiu-Laenuühistu on omandanud kinnisasja kahjude ennetamiseks või vältimiseks ja hoiu-laenuühistu on kinnisasja kolme aasta jooksul võõrandanud;
Hoiu-Laenuühistu ei tohi puhaskasumist teha väljamakseid, kui majandusaastal ei ole kolme kuu vältel kinni peetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatust või kui hoiu-laenuühistu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmneb, et Hoiu-Laenuühistu omakapital jääks väiksemaks Hoiu-Laenuühistu seaduse § 22 lõikes 3 sätestatust.

Kõrgendatud laenupoliitika
Kõikide Liikmete hoiused paigutatakse ainult Raha HLÜ teistele laenu vajavatele Liikmetele. Raha HLÜ teenib antud tehingust intressi ja maksab saadud tulust Liikmetele garanteeritud intressi. Liige võib alati olla kindel, et tema raha ei lähe kaduma ja on tagatud.
Laenu antakse ainult range laenupoliitika põhjal. Iga taotluse vaatab väga põhjalikult läbi Raha HLÜ kolme (3) liikmeline laenukomitee, ning teeb kindlaks krediidiajaloo (kohustused, püsiv sissetulek, kinnisvara, vallasvara, jne). Lisaks tagab seadusandlus, et maksimaalne taotletav krediidisumma ei saa ületada 20 kordset osamaksu suurust, mis tagab, et Raha HLÜ liikmest laenuvõtja on maksevõimeline.

Sisekontroll
Raha HLÜ kogu tegevust jälgib ja kontrollib kolme (3) liikmeline revisjonikomisjon, kelle kohustus on vara, arveldus- ja väärtpaberikontode, raamatupidamisdokumentide, laenukomitee tegevuses kajastavate dokumentide kontroll.
Raha HLÜ sõltumatu välisaudiitor kontrollib käesoleva seaduse §-des 27 ja 28 sätestatud nõuete täitmist.

Läbipaistvus
Raha HLÜ dokumentatsioon on avalikult kättesaadav ja iga aasta avalikustab ka finantsaruanded oma kodulehel. Oleme avatud ja läbipaistev ühistu.

NB!
Hoiu-laenuühistutes olevatele hoiustele riiklik tagatisskeem ei laiene. https://www.tf.ee/hoiuste-kaitse/